Cum va funcţiona Institutul Naţional al Filmului

0
562

cinema eforieUPDATE. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a publicat luni proiectul de hotărâre de guvern privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Filmului, noul organism care va îngloba Arhiva Naţională de Filme, Studioul de creaţie cinematografică Bucureşti – desfiinţat, şi Studioul Videoart (fosta Editură Video).

Proiectul se află în dezbatere doar o săptămână, până luni, 29 iulie, deşi durata minimă a consultării publice, prevăzută prin lege, este de 10 zile calendaristice. Potrivit Biroului de Presă al MCPN, ordonanţa de urgenţă nr. 72/2013 are termen de aplicare 20 de zile, termen care expiră dacă hotărârea nu intră în şedinţa de Guvern de marţi, 30 iulie.

Adoptarea OUG nr. 72/2013, prin care se înfiinţează această nouă instituţie, a generat deja discuţii în lumea cinematografiei. Unul dintre artizanii acestui proiect este Laurenţiu Damian, profesor la Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică, actual preşedinte al Uniunii Cineaştilor din România şi director al fostei Edituri Video.

Potrivit hotărârii, Institutul va îndeplini un amalgam de funcţii, de la conservarea patrimoniului Arhivei Naţionale de Filme, pe care îl preia în întregime din curtea Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC), până la organizarea de festivaluri şi gale, producţie şi comercializare de filme de cinema şi televiziune (inclusiv seriale), prestare de servicii publicitare, „campanii de promovare a culturii naţionale în lume”, consultanţă.

Printre altele, Institutul ar putea prelua şi campaniile de promovare ale instituţiilor din subordinea Ministerului Culturii, pe diverse proiecte, prin încredinţare directă: „propune spre aprobare Ministerului Culturii includerea în programele prioritare cu încredinţare directă a proiectelor de promovare, prin mijloace audiovizuale, a ofertei culturale promovate de minister şi de instituţiile publice de cultură aflate în subordinea acestuia”.

Unele puncte din hotărâre sunt foarte generale sau confuze: „propune spre aprobare Ministerului Culturii programe şi proiecte pentru susţinerea şi dezvoltarea de noi forme de exprimare artistică audiovizuale şi aprofundarea în conceptul filmului documentar de artă a tehnicilor multimedia şi asigură gestionarea acestora, potrivit legii”. Sau: „colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi cu instituţii publice de cultură în stabilirea de programe şi proiecte concertate de promovare a fenomenului cultural artistic şi de videotecare a acestuia”.

Altele se suprapun într-o anumită măsură peste atribuţiile pe care le are deja CNC-ul, instituţia care are în gestiune Fondul cinematografic şi din care Institutul va primi 3% anual: „organizează şi coordonează activitatea de cooperare economică, artistică şi tehnică cu alte organizaţii şi societăţi comerciale din domeniul cinematografiei, cu organele centrale şi instituţiile specializate din ţară şi străinătate” sau  „fundamentează cheltuielile de creaţie şi productie, preţurile de livrare ale filmelor, lucrări şi prestări de servicii cinematografice şi face propuneri pentru aprobarea nivelului subvenţiilor necesare completării resurselor de finanţare a producţiei de filme, întocmeşte documentaţiile necesare pentru obţinerea de credite şi a altor surse de finanţare”.

Conducerea va fi asigurată de un director general numit pe bază de concurs. Dacă se consideră necesar, pe lângă cei 3% din Fondul Cinematografic, Institutul poate cere 2% din veniturile proprii ale CNC, anual, pentru activităţile legate de ANF. Arhiva deţine în administrare, printre altele, un teren de 84.559 mp în comuna Jilava, judetul Ilfov, precum şi sălile de cinematograf Union, Eforie şi Studio. Numărul actual al angajaţilor ANF este de 99, iar cel maxim pe care îl poate avea Institutul, potrivit legii, este de 117.

Iată textul integral al hotărârii publicate pe site-ul MCPN.

*Aşteptăm opiniile voastre la pagina de comentarii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Filmului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, a art. 4, alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art.1.(1) Se înfiinţează Institutul Naţional al Filmului instituţie publică de cultură având personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, ca urmare a reorganizării Arhivei Naţionale de Filme, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Centrului Naţional al Cinematografiei, ca urmare a comasării prin absorbţie cu Studioul VIDEO ART şi cu Studioul de Creaţie Cinematografică din Bucureşti, care se desfiinţează.

(2) Institutul Naţional al Filmului are sediul în comuna Jilava, Şos. Sabarului nr. 2, judeţul Ilfov.

(3) În cadrul Institutul Naţional al Filmului funcţionează Cinemateca Română şi Laboratorul de Restaurare a Peliculei.

(4) Institutul Naţional al Filmului îndeplineşte funcţia de depozit legal şi voluntar pentru filmele cinematografice de orice gen, pentru materialele primare şi intermediare ale acestora, precum şi pentru alte materiale şi documente privind istoria cinematografiei naţionale şi universale.

Art.2.(1) În vederea conservării, restaurării şi valorificării filmelor cinematografice româneşti, Institutul Naţional al Filmului beneficiază de 3% din Fondul cinematografic, pe bază de protocol încheiat cu Centrul Naţional al Cinematografiei.

(2) Institutul Naţional al Filmului se subrogă în drepturile şi obligaţiile Arhivei Naţionale de Filme ce decurg din acorduri internaţionale şi din afilierea la organisme internaţionale de profil, plata cotizaţiilor datorate în acest sens suportându-se din bugetul Ministerului Culturii.

Art.3. Institutul Naţional al Filmului are ca obiect de activitate următoarele:

a)evidenţa, cercetarea, colecţionarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului de filme, precum şi organizarea şi sprijinirea, prin Cinemateca Română, a promovării culturii cinematografice în România.

b) promovarea valorilor cultural-artistice, pe plan naţional şi internaţional, prin producerea, videotecarea şi editarea, pe orice tip de suport şi prin orice procedee tehnice, prin filme video – documentare, de ficţiune şi experimentale, de scurt şi de lung metraj a acţiunilor culturale.

Art.4. În activitatea sa, Institutul Naţional al Filmului asigură îndeplinirea următoarelor obiective generale:

a)colectarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografic aflat în administrarea sa;

b)promovarea culturii cinematografice prin Cinemateca Română;

c)colecţionarea documentelor scrise şi de orice altă natură ale culturii cinematografice româneşti şi universale;

d)promovarea multiculturalismului şi prezervarea identităţilor culturale în domeniul cinematografiei;

e)cercetarea, clasificarea şi restaurarea colecţiilor de filme;

f)promovarea valorilor cultural-artistice, pe plan naţional şi internaţional, prin producerea, videotecarea şi editarea, pe orice tip de suport şi prin orice procedee tehnice, prin filme video – documentare, de ficţiune şi experimentale, de scurt şi de lung metraj a acţiunilor culturale;

g)creaţia şi producţia de filme de ficţiune lung şi scurt metraj, filme documentare, ştiinţifice, de ştiinţă popularizată, didactice, jurnal de actualităţi şi filme publicitare;

h) creaţia şi producţia de seriale, filme de televiziune şi filme de orice gen, pe suport magnetic sau digital;

i)realizarea de coproducţii, prestarea de servicii cinematografice pentru beneficiari din ţară şi străinătate;

j)identificarea, evaluarea şi valorificarea proiectelor cinematografice de interes cultural.

Art.5.

(1) În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale privind evidenţa, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului de filme, Institutul Naţional al Filmului are următoarele atribuţii:

a)aplicarea prevederilor legale în domeniul cinematografic privind depozitul legal şi depozitul voluntar al filmelor;

b)asigurarea evidenţei, inventarierii, catalogării filmelor şi materialelor documentare existente în colecţiile sale, precum şi creării unor bănci de date specializate;

c)asigurarea condiţiilor de conservare, păstrare, restaurare şi tratament al materialelor din colecţiile sau custodia sa, potrivit specificului acestora, cu respectarea normelor în domeniu;

d)îmbogăţirea şi diversificarea colecţiilor prin aplicarea reglementărilor în vigoare privind depunerile de filme şi copii ale acestora, precum şi de materiale anexe, în arhivă;

e)stimularea depunerilor voluntare sau în custodie, potrivit unor contracte de depozit încheiate cu proprietarii sau titularii de drepturi;

f)identificarea, cercetarea şi achiziţionarea, în condiţiile legii, a unor noi materiale sau documente;

g)acceptarea de donaţii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

h)realizarea, în condiţiile legii, de schimburi şi împrumuturi cu instituţii de acelaşi profil din cadrul Federaţiei Internaţionale a Arhivelor de Filme şi Asociaţiei Cinematecilor Europene sau cu persoane fizice ori juridice;

i)achiziţionarea, în condiţiile legii, de materiale, copii de filme, documente sau obiecte de profil, de interes cultural, istoric, documentar, ştiinţific, tehnic ori artistic, din ţară şi din străinătate sau de la colecţionari privaţi;

j)promovarea şi facilitarea accesului la colecţiile sale pe baza solicitărilor scrise ale beneficiarilor;

k)asigurarea consultanţei şi serviciilor de specialitate pentru deţinătorii de bunuri de acest tip, la cererea acestora;

l)organizarea de expoziţii şi manifestări culturale în ţară şi în străinătate;

m)editarea programului Cinematecii Române, a pliantelor şi cărţilor specifice domeniului de activitate;

n)iniţierea, promovarea şi participarea la proiecte şi programe de formare profesională;

o)sprijinirea activităţii de învăţământ universitar şi preuniversitar din domeniu;

p)participarea la reuniuni, congrese, manifestări culturale în domeniu, în ţară şi în străinătate

(2) În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale privind producerea şi editarea de filme, Institutul Naţional al Filmului are următoarele atribuţii:

a)concepe şi realizează filme video – documentare, de ficţiune şi experimentale, de scurt şi de lung metraj, pe orice tip de suport, şi asigură producerea, videotecarea şi editarea, pe orice tip de suport şi prin orice procedee tehnice, a fenomenului cultural artistic;

b)consemnează, pe orice tip de suport, evenimente din viaţa culturală, pe bază de contract, în vederea conservării şi constituirii patrimoniului naţional de imagini;

c)concepe, organizează şi desfăşoară campanii de promovare a activităţii culturale a instituţiilor publice de cultură, organizaţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale cu activitate în domeniul culturii;

d)concepe şi realizează produse multimedia;

e)concepe, organizează şi produce acţiuni/campanii de promovare a culturii naţionale în lume;

f)oferă servicii de consultanţă şi oferă asistenţă de specialitate, realizează studii şi cercetări în domeniul său de activitate;

g)oferă, la cerere, asistenţă de specialitate instituţiilor publice de cultură pentru realizarea propriilor videoteci şi fonduri videodocumentare;

h)poate cesiona, în condiţiile legii, drepturile patrimoniale asupra producţiilor ori coproducţiilor realizate, în scopul realizării de venituri proprii;

i)realizează sau, după caz, susţine studii şi cercetări aplicate şi teoretice în domeniul comunicării audiovizuale şi video-art;

j)realizează, direct sau în colaborare ori coproducţie cu parteneri din ţară sau din alte ţări, producţii audiovizuale pe orice tip de suport, şi în principal, filme de artă, experimentale, documentare de artă de scurt, mediu şi lung metraj, de cercetare în domeniul audiovizual;

k)propune spre aprobare Ministerului Culturii programe şi proiecte pentru susţinerea şi dezvoltarea de noi forme de exprimare artistică audiovizuale şi aprofundarea în conceptul filmului documentar de artă a tehnicilor multimedia şi asigură gestionarea acestora, potrivit legii;

l)propune spre aprobare Ministerului Culturii includerea în programele prioritare cu încredinţare directă a proiectelor de promovare, prin mijloace audiovizuale, a ofertei culturale promovate de minister şi de instituţiile publice de cultură aflate în subordinea acestuia;

m)colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi cu instituţii publice de cultură în stabilirea de programe şi proiecte concertate de promovare a fenomenului cultural artistic şi de videotecare a acestuia;

n)organizează, participă şi/sau susţine evenimente culturale de tipul festivalurilor, galelor, simpozioanelor, precum şi manifestări ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, în domeniul său de activitate;

o)realizează materiale promoţionale, cataloage şi antologii de film documentar şi de artă, pe orice tip de suport;

p)creează fondul videodocumentar care cuprinde producţiile audiovizuale, videogramele şi fixările audiovizuale, pe orice tip de suport, realizate direct sau în colaborare ori coproducţie, şi îl administrează potrivit legii;

q)realizează reproducerea, la cerere şi contra cost, a producţiilor şi fixărilor audiovizuale pe care le-a realizat sub orice formă, cu respectarea legislaţiei privind drepturile de autor;

r)realizează, pe bază contractuală, orice fel de producţii şi fixări audiovizuale, potrivit obiectului său de activitate;

s)difuzează şi comercializează filmele şi publicaţiile realizate, prin reţelele specializate de librării şi muzee;

ş)organizează şi coordonează activitatea de cooperare economică, artistică şi tehnică cu alte organizaţii şi societăţi comerciale din domeniul cinematografiei, cu organele centrale şi instituţiile specializate din ţară şi străinătate;

t)fundamentează cheltuielile de creaţie şi productie, preţurile de livrare ale filmelor, lucrări şi prestări de servicii cinematografice şi face propuneri pentru aproberea nivelului subvenţiilor necesare completării resurselor de finanţare a producţiei de filme, întocmeşte documentaţiile necesare pentru obţinerea de credite şi a altor surse de finanţare;

(3) Institutul Naţional al Filmului îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

Art. 6

(1)În vederea susţinerii şi dezvoltării culturii cinematografice şi a promovării filmului românesc, Institutul Naţional al Filmului poate înfiinţa filiale ale Cinematecii Române în alte localităţi din ţară, prin decizia conducătorului institutului, cu aprobarea Ministerului Culturii, şi poate organiza programe itinerante de cinematecă.

(2)În vederea asigurării condiţiilor de conservare, păstrare, restaurare şi arhivare a patrimoniului de filme, Centrul Naţional al Cinematografiei poate asigura până la 2% din veniturile proprii obţinute anual.

(3)Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale, Institutul Naţional al Filmului poate colabora cu specialişti din diverse domenii de activitate, prin încheierea de contracte civile sau contracte individuale de muncă cu timp parţial, după caz, potrivit legii.

(4)În situaţiile în care persoanele prevăzute la pct.(3) se deplasează în ţară sau străinătate în interesul Institutul Naţional al Filmului, acesta poate suporta cheltuielile de transport, cazare şi diurnă, în condiţiile legii, dacă prin contractele civile sau contractele de muncă cu timp parţial s-a stabilit acest lucru.

Art.7.

(1)Patrimoniul Institutului Naţional al Filmului este format din patrimoniul Arhivei Naţionale de Film, care se completează cu activul şi pasivul Studioului de Creaţie Cinematografică Bucureşti şi al Studioului VIDEOART, conform ultimelor situaţii financiare întocmite.

(2)În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul Studioului de Creaţie Cinematografică Bucureşti şi al Studioului VIDEOART se preia pe bază de protocol de predare-preluare, care va cuprinde prevederile bugetare pe anul 2013, execuţia bugetară la momentul predării-preluării, inclusiv creditele bugetare rămase neutilizate, structurile de personal preluate, patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite de fiecare instituţie.

(3)Bunurile aflate în patrimoniul naţional al cinematografiei, în proprietatea publică a statului şi în administrarea Institutului Naţional al Filmului se compun din:

a)materiale documentare precum: fotografii, afişe, scenarii, partituri muzicale, colecţii de documente şi alte bunuri legate de istoria filmului românesc;

b)sălile de cinematograf „Eforie”, „Union” şi „Studio” din municipiul Bucureşti.

(4)Se află în custodia Institutului Naţional al Filmului cu titlu de depozit legal filmele româneşti de toate genurile, lungmetraje, scurtmetraje de ficţiune, documentare sau de animaţie, precum şi materialele primare de imagine şi sunet, mixajele de sunet şi intermediarele acestora, realizate până în anul 1997, cu finanţare de la bugetul de stat, de la bugetul unor unităţi de stat sau de la Centrul Naţional al Cinematografiei.

(5)Se află în custodia Institutului Naţional al Filmului cu titlu de depozit voluntar materialele primare şi intermediare şi copiile filmelor realizate de producătorii privaţi.

(6)În administrarea Institutului Naţional al Filmului se află:

a)materiale documentare precum: fotografii, afişe, scenarii, partituri muzicale, colecţii de documente şi alte bunuri legate de istoria filmului românesc; cărţi, periodice, reviste din domeniul cinematografic, aparatură tehnică şi alte echipamente, utilaje sau piese de importanţă istorică, documentară, tehnică;

b)materiale primare, intermediare şi copii pozitive ale filmelor străine difuzate sau achiziţionate prin schimburi;

c)Clădirile şi terenul aferent în suprafaţă de 84.559 m2, situate în comuna Jilava, Şos. Sabarului nr. 2, judeţul Ilfov;

d)Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei pentru Arhiva Nationala de Filme, cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, identificate la numerele MFP 145260-145265 şi 145267, trec în administrarea Institutului.

e)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

(7)Pentru buna desfăşurare a activităţii Institutul Naţional al Filmului poate utiliza, cu titlu gratuit, pe bază de protocol, spaţiile situate în sediul Centrului Naţional al Cinematografiei din municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.

(8)Patrimoniul Institutului Naţional al Filmului poate fi îmbogăţit prin achiziţii, transferuri, donaţii ale persoanelor fizice sau juridice, sponsorizări şi alte modalităţi prevăzute de lege.

(9)Patrimoniul se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea Institutului Naţional al Filmului fiind obligată să aplice măsurile necesare în vederea protejării acestuia.

(10)În exercitarea drepturilor sale, Institutului Naţional al Filmului posedă, foloseşte sau dispune de bunurile aflate în patrimoniul sau, în condiţiile legii, în scopul realizării obiectivelor şi atribuţiilor sale.

Art.8.

(1)Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului Naţional al Filmului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

(2)Veniturile proprii ale Institutului Naţional al Filmului se constituie din:

a)exploatarea, în condiţiile legii, a bunurilor aflate în administrarea sa;

b)organizarea unor manifestări culturale şi/sau ştiinţifice, atât în spaţiile proprii, cât şi în spaţii închiriate;

c) contractarea şi realizarea de producţii şi fixări audiovizuale, pe orice tip de suport, precum şi de alte lucrări şi servicii de specialitate;

d) reproducerea şi comercializarea producţiilor sau coproducţiilor şi fixărilor audiovizuale pe care le-a realizat sub orice formă;

e) difuzarea şi comercializarea filmelor, publicaţiilor şi produselor realizate;

f)valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau juridice;

g) executarea de lucrări şi prestări de servicii de specialitate pentru terţi, în cadrul laboratoarelor de conservare, prelucrare şi transpunere;

h) realizarea, pentru terţi, de studii, cercetări, lucrări documentare, istorice, ştiinţifice, precum şi cursuri de specializare în domeniu;

i) încheierea de contracte pentru depozitarea în regim de custodie a filmelor şi altor materiale;

j) activitatea de depozit voluntar;

k) acordarea de asistenţă ştiinţifică sau tehnologică;

l) realizarea de servicii tehnice, tehnologice şi filmologice;

m) prestaţii editoriale şi audiovizuale;

n)sponsorizări şi donaţii ale persoanelor fizice sau juridice, române sau străine, numai dacă nu sunt grevate de sarcini sau condiţii;

(3) Tarifele pentru lucrările şi serviciile prestate, precum şi preţul biletelor pentru spectacolele Cinematecii Române se stabilesc prin ordin al ministrului culturii, la propunerea directorului Institutului Naţional al Filmului.

(4)Veniturile proprii realizate se administrează, se utilizează şi se contabilizează de către Institutului Naţional al Filmului, potrivit dispoziţiilor legale.

(5) Institutului Naţional al Filmului poate finanţa din veniturile proprii, realizate, organizarea unor manifestări culturale şi gale de filme în cadrul Cinematecii Române.

Art.9.

(1)Numărul maxim de posturi este de 117.

(2)Funcţionarea Institutului Naţional al Filmului se asigură prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, personalul instituţiilor fiind preluat şi încadrat în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru instituţia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiei publice respective, precum şi prin activitatea unor persoane care participă la realizarea programelor şi proiectelor specifice, în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale.

(3)Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama Institutului se aprobă prin ordin al ministrului culturii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.10.

(1)Institutului Naţional al Filmului este condus de un manager(director general), pe baza contractului de management, încheiat în urma concursului de management, potrivit legii.

(2)Managerul Institutului Naţional al Filmului îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite.

(3) Managerul Institutului Naţional al Filmului conduce întreaga activitate a instituţiei şi o reprezintă în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.

(4) Managerul emite dispoziţii pentru personalul din subordine.

Art.11. Institutului Naţional al Filmului are în dotare două autoturisme pentru parcul comun, fiecare cu un consum mediu lunar de 150 litri, şi un microbuz pentru activităţile sălilor de cinematecă, cu un consum lunar de 350 litri.

Art.12.

(1)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă următoarele acte normative:

a)HG nr.1063/2005 privind organizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 902 din 10 octombrie 2005.

b)Art.5, art.51 şi art.52 din HG nr. 527/1992 de reorganizare a unor instituţii publice subordonate Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here